Transplantacja Zdrowie Kiedy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

chora dziewczyna w szpitalu

Błąd medyczny, w wyniku którego osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu i musiała przedłużyć hospitalizację, zgodnie z obowiązującym prawem, podlega procedurze roszczeniowej. Mało który poszkodowany pacjent w czasie pobytu w szpitalu jest świadomy swoich praw i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń. Błędy medyczne mają często bardzo tragiczne skutki, odciskające piętno na dalszym życiu pacjenta, a w skrajnych przypadkach pozbawiając go tego życia. W takich sytuacjach, kiedy pacjent traci możliwość występowania z roszczeniami wobec władz szpitala osobiście, takie prawo zyskują jego bliscy, którzy mogą ubiegać się o wysokie odszkodowania w imieniu osoby poszkodowanej.

Kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym?

Błędem medycznym można określić takie działanie lekarza, zajmującego się poszkodowanym pacjentem, którego konsekwencją jest powstanie u niego szkody i krzywdy. Błąd medyczny nie zawsze jest świadomym działaniem, najczęściej jest wynikiem zaniechania czy niedbalstwa lekarza. Oczywiście, takie działanie lekarza jest niezgodne z etyką lekarską i prawem medycyny. Bezpośrednio przyczyną takich zdarzeń jest naruszenie zasad ostrożności, wymaganych w trakcie wykonywania czynności lekarskich. Naruszenia te mogą mieć miejsce, zarówno przy stawianiu diagnozy, w czasie prowadzenia terapii, jak i podczas rehabilitacji. Termin błędu medycznego bywa często używany wymiennie z terminem błędu lekarskiego, niesłusznie. Mimo, że oba dotyczą niedopatrzeń związanych z opieką nad pacjentem, to błąd medyczny odnosi się do wszystkich medyków (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci itd), natomiast błąd lekarski może zostać popełniony wyłącznie przez lekarza.

Różne rodzaje błędów medycznych

Zasadniczo, błędy medyczne przyjęło się dzielić na cztery główne typy, błędy diagnostyczne, terapeutyczne, organizacyjne oraz techniczne.

  • Błąd diagnostyczny

Z błędem diagnostycznym mamy do czynienia w przypadku błędnej diagnozy oraz przy niewłaściwej ocenie stanu zdrowia pacjenta na podstawie poprawnego wyniku badań diagnostycznych. Niesłuszna diagnoza lekarska może być wynikiem niedokładnego wywiadu z pacjentem lub niewystarczającej wiedzy bądź niedbalstwa specjalisty. Wskutek niepoprawnej oceny stanu zdrowia, lekarz może stwierdzić, że pacjent jest zdrowy, mimo istniejącej choroby lub odwrotnie, a w przypadku stwierdzenia choroby, może dojść do niewłaściwego określenia jednostki chorobowej. Ten ostatni typ jest najczęściej występującym błędem medycznym i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia z powodu niewłaściwie ustalonej terapii.

  • Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny najczęściej jest konsekwencją niewłaściwie postawionej diagnozy. Może również wynikać z niedbalstwa lekarza, który przepisuje nieodpowiednie leczenie lub kieruje na zupełnie niepotrzebne zabiegi operacyjne, mimo właściwie postawionej diagnozy. Takie nieodpowiedzialne działania mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, a nawet do jego śmierci.

  • Błąd organizacyjny

Niedbalstwo ze strony specjalistów może być konsekwencją źle obsadzonych stanowisk specjalistycznych, błędów w organizacji pracy personelu, niesprawnego przestarzałego sprzętu lub zupełny brak potrzebnej dla poprawnej diagnozy i leczenia pacjentów specjalistycznego sprzętu.

  • Błąd techniczny

Ten typ błędów ma miejsce podczas wykonywania zabiegów operacyjnych. Uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstaje wówczas wskutek niewłaściwego postępowania osoby, uczestniczącej w operacji. Najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w użyciu specjalistycznej aparatury, a także do pozostawiania przez operujących lekarzy przyrządów medycznych w ciele chorego.

W jaki sposób można ubiegać się o wypłatę odszkodowania za błąd medyczny?

Osoba, która dopuszcza się świadomie lub nieświadomie błędu medycznego, ponosi za swoje czyny i decyzje odpowiedzialność cywilną, zawodową, pracowniczą i, wreszcie, karną. Przypisanie konkretnej osobie odpowiedzialności za błąd medyczny, powinno być poprzedzone udowodnieniem jej winy i określeniem wyrządzonej przez nią szkody. Mówiąc o winie osoby odpowiedzialnej za zdrowie i życie pacjenta, rozumie się naruszenie zasad, wynikających z kanonów wiedzy medycznej, i nieprzestrzeganie zasad należytej ostrożności.

W celu uzyskania należnego odszkodowania za błąd medyczny, należy przede wszystkim ustalić osobę, odpowiedzialną za jego wystąpienie. Może to być zarówno jedna osoba, jak i cała placówka medyczna – w zależności od zakresu odpowiedzialności i rozmiaru szkody. Duże znaczenie w dochodzeniu odszkodowania ma rodzaj zatrudnienia lekarza. Jeśli lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę, poszkodowany przez niego pacjent może kierować wszelkie roszczenia do szpitala jako pracodawcy tego lekarza. Jeśli zaś lekarz zatrudniony jest na umowę zlecenia, odpowiedzialność za powstałą szkodę ponoszą solidarnie zarówno placówka medyczna, jak i sam lekarz. Pamiętaj o zebraniu wszelkiej dokumentacji medycznej z okresu leczenia zarówno w szpitalu, w którym powstała szkoda w wyniku błędy medycznego, jak i z okresu dochodzenia do zdrowia jako następstwa tego zdarzenia. W celu wypłaty odszkodowania mogą się przydać również paragony i faktury za lekarstwa i zabiegi, konieczne dla powrotu do zdrowia.

Comments are closed.